Interior Art | GDPR

Informace o zpracovávaných osobních údajích(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)

Naše společnost TQ SYSTEM, s.r.o., IČ: 25713710,zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů (nejsou uváděny osobní údaje zaměstnanců).

Ve společnosti působí Informační manažer - IM. Ke dni této informace je to pan Ing. Miroslav Eliáš, mail: tqsystem@email.cz

V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila nebo dalších informacích vztahujících se ke zpracování osobních údajů společností TQ SYSTEM, s.r.o. kontaktujte prosím Informačního manažera.V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jsou stanoveny Vaše následující práva:

Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.

Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti,

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování.

 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právotento svůj souhlas odvolat.

Máte právopodat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování

Subjekt údajů

Kategorie osobního údaje

Osobní údaj

Účel zpracování

Právní základ (povinnost)

Důvod oprávněného zájmu

Další účely zpracování

Doba uchování

Příjemci

Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností

 • Jméno a příjmení
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození

Uchování některých osobních údajů zaměstnanců klientů -Zákonná povinnost (v případě plnění v oblasti požární ochrany dle § 40, odst. 1, Vyhlášky č. 246/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění) nebo oprávněný zájem společnosti

TQ SYSTEM,s.r.o.

plnění smluvního vztahu,

oprávněný zájem (důkazní prostředek - prokázání způsobilosti, prokázání zejména při plnění u odborně způsobilé osoby v prevenci rizik – BOZP)

Doba uchování: 10 kalendářních roků po roce provedení posledního záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu

*1

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)

 • Adresa
 • Datum narození

zákonná povinnost,

smlouva,

oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)

Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, právník společnosti

Manželka/dítě

zaměstnance

 • Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele
 • Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

právní povinnost

důkazní prostředek

Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtovány

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Majitelé společnosti

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Datum narození
 • Identifikátor osobního dokladu

právní povinnost

Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Statutární zástupci společnosti

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu

právní povinnost

Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Otisk razítka

 • Informace o oprávněné osobě k razítku

(např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory)

důkazní prostředek

ve vztahu ke konkrétnímu použití

příjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti

Automatizované rozhodování, včetně profilování: Naše společnost neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Právní základ:Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 523/1992 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon 361/2000 Sb., (vše v platném znění).

Naše společnost pracuje s následujícími základními zpracovateli osobních údajů:

Druh zpracování

Zpracovatel

Mzdová a účetní agenda

Ing. Věra Kutílková, 143 00 Praha 12 Modřany, IČO: 15064743, Kutilova 3063/4*1 Naše společnost při plnění služeb uzavírá v některých případech se zákazníky Smlouvu o ustavení společných správců při zpracování osobních údajů. Tato smlouva je uzavírána, protože při plnění služeb společností TQ SYSTEM, s.r.o. je zákonnou povinností a oprávněným zájmem společnosti TQ SYSTEM, s.r.o. zpracovávat osobní údaje zaměstnanců zákazníka. Jedná se o jméno, příjmení, titul, podpis, datum narození, funkční zařazení, mailová adresa, telefon - na podpisovém archu nebo dokladu o odborné způsobilosti dodavatele zákazníka a i o zvláštní kategorii osobních údajů zaměstnanců – údaji o zdravotním stavu (při prověrkách v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - jedná se o zdravotní stav zaměstnance na pracovně lékařské prohlídce, záznamy v Knize úrazů a Záznamu o úrazu a další), kdy se ověřuje plnění povinností zákazníka – operace nahlížení.

V této smlouvě jsou uvedeny povinnosti zákazníka i společnosti TQ SYSTEM, s.r.o. (společných správců), které se týkají operací zpracování osobních údajů, kategorie i konkrétní povinnosti obou stran při zpracování osobních údajů. Jsou zde uvedeny závazky, týkající se organizačních a technických opatření, oznamovací povinnosti, povinnosti vzájemné součinnosti a mlčenlivosti.

Interior Art

Copyright © Omega Network 2007-2010